Ampumaradan järjestyssäännöt

Nokian ampumaradan järjestyssäännöt

§1. Jokainen seuran jäsen on tervetullut ampumaradalle ympäristöluvan
määrääminä ammunta-aikoina. Vieraat voivat käyttää rataa vain
valvottuina ampuma-aikoina.

§2. Jokaisen ampujan ja muiden rata-alueilla liikkuvien on noudatettava
niitä ohjeita ja määräyksiä, joita ampumaradan ja kunkin ampuma-paikan
käytöstä ja radalla oleskelusta annetaan.
Jokaisen on huolehdittava myös siitä, ettei tuota vahinkoa radalle, toisille
radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.

§3. Ampuja ja radan käyttäjä on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta ja
hänen on huolehdittava vakuutusturvastaan.

§4. Ampumaradan yleistä järjestystä ja turvallisuutta valvoo Nokian
Seudun Ampujat ry:n johtokunta sekä valvottuina ampuma-aikoina
yhdistyksen määräämät valvojat.
Rata-alueella on kaikkien noudatettava ympäristöluvan ja turvallisuuslupien määräyksiä sekä yhdistyksen ja valvojien antamia määräyksiä
ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta.

§5. Ampujan on myös tutustuttava kunkin ampumapaikan käytöstä
annettuihin määräyksiin ja turvallisuusohjeisiin. Vieraiden on ennen
ammunnan aloittamista maksettava radankäyttömaksu. Yhdistysten,
yritysten ja ryhmien on sovittava laskutuskäytöstä etukäteen.

§6. Jokaisen ampujan on valvojan niin pyytäessä esitettävä radalla
aseenkantolupansa sekä selvitys radankäyttömaksun suorittamisesta.

§7. Radalla on ammunnan aikana pidettävä punainen viiri salossa tai
valovilkku ampuma-alueella.

§8. Kilpailuun ja ohjelmaan merkittyyn harjoitukseen on aina määrättävä
valvoja, joka johtaa tilaisuutta ja vastaa sen sujumisesta. Valvojan on
esteen sattuessa hankittava itselleen sijainen. Ellei valvojaa ole, on
tilaisuuden alkaessa paikalla olevista yksi nimettävä valvojaksi.

§9. Radalla saa ampua vain osoitetulla ampumapaikalla ja sellaisella
aseella, jolle kyseinen ampumapaikka on tarkoitettu. Omien laitteiden ja
maalien käyttö on ehdottomasti kielletty (ei koske omia tauluja).

§10. Rakennuksiin ja ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on
ehdottomasti kielletty. Sen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen
korvaamaan NoSA:lle.

§11. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase
on aina pidettävä lataamattomana, panostamattomana, lukko avattuna tai
ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan suojuksessa.

§12. Aseen saa kilpailuissa ja harjoituksissa ladata ampumapaikalla vain
valvojan käskystä.

§13. Ase on aina ampumapaikalla pidettävä suunnattuna ampumasuuntaan.

§14. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on
henkilöitä.

§15. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain
niillä henkilöillä, jotka NoSA:n johtokunta on siihen määrännyt tai
oikeuttanut.

§16. Harjoittelijan on tehtävä merkintä käynnistään radalla olevaan
radankäyttö-päiväkirjaan tai täytettävä radankäyttöilmoitus.

§17. Yleisö voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla.
Ratojen merkityillä vaara-alueilla kulkeminen on ehdottomasti kielletty,
jollei siihen ole valvojan toimesta annettu lupaa.

§18. Marjojen ja sienien poimiminen rata-alueella on ehdottomasti
Kielletty!

§19. Kuulosuojainten käyttö on suositeltavaa ja jokaisen terveyden
kannalta tarpeellista. Erityisesti haulikkoradalla suositellaan käytettäväksi
myös suojalaseja ammunnan aikana.