Yhdistyksen säännöt

Nokian Seudun Ampujat ry säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Nokian Seudun Ampujat ry ja kotipaikka on Nokian kaupunki. Toiminta-alueena
on Nokian kaupunki ja Pirkanmaan maakunta. Säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura
tai yhdistys.

2§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Seuran tarkoituksena on:
– Jäsenten urheiluammuntaan tarvittavien tietojen, taitojen, fyysisen ja psyykkisen kunnon sekä
turvallisuustaitojen kehittäminen.
– Urheiluammuntaan ja ampumaharrastukseen tarvittavien ampumaratojen rakentaminen ja
ylläpito.
– Ampumaharrastukseen liittyvään asenneilmapiiriin vaikuttaminen.
Toimintamuodot:
– Lajikohtaisten harjoitusten järjestäminen.
– Urheiluammunnan peruskurssien sekä tutustumistilaisuuksien järjestäminen.
– Kilpailujen, koulutusten ja kurssien järjestäminen. Muiden toimijoiden järjestämiin vastaaviin
osallistuminen.
– Osallistutaan paikalliseen ja valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön sekä otetaan osaa Suomen
Ampumaurheiluliitto ry:n toimintaan.
– Harjoitetaan julkaisutoimintaa.
– Järjestetään esittelytilaisuuksia.
Seura on Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n, myöhemmin SAL, jäsen ja noudattaa kilpailutoiminnassa kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä. Lisäksi seura noudattaa SAL:n eettisiä periaatteita.

3§ TOIMINTANSA TUKEMISEKSI SEURA HANKKII VAROJA
– Kantamalla jäsenmaksuja.
– Ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
– Toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja kirpputoritoimintaa sekä järjestämällä pienimuotoista kanttiinitoimintaa.
– Julkaisemalla kilpailuohjelmia ja muuta seuran toimintaan liittyvää materiaalia.
– Järjestämällä maksullisia ampumaurheilumahdollisuuksia, kilpailutapahtumia sekä tutustumistilaisuuksia seuran ulkopuolisille.
– Solmimalla mainos-, sponsori- ja muita vastaavia sopimuksia.
– Järjestämällä erilaisia koulutuksia, luentoja ja kursseja.
– Sijoitus- ja rahoitustoiminnalla.
– Vuokraamalla omistamiaan ja hallinnoimiaan tiloja seuran ulkopuolisten käyttöön.
Seura voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta. Toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä toiminta muutenkaan ole pääasiassa taloudellista laatua.

4§ JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi suoritettuaan ainaisjäsenmaksun voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö. Varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.
Seuran kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksyvät rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kannatusjäsen tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus
yhdistyksen kokouksessa.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esittämän yksityisen henkilön, joka on
huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on muutoin erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on äänioikeus
yhdistyksen kokouksessa.
Hallituksen on pidettävä jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5§ LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KAUSIMAKSUT
Uuden jäsenen on suoritettava seuralle liittymismaksu jäsenyyden vahvistamiseksi. Liittymismaksun
suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.
Varsinaisen ja kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.
Ainaisjäsenen on suoritettava ainaisjäseneksi liittyessään ainaisjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous päättää.
Varsinainen ja ainaisjäsen voivat lunastaa ratojen käyttöoikeudet suorittamalla syyskokouksen päättämän kausimaksun. Kannatusjäsen ei voi kausimaksua suorittaa.
Kunniajäsen ei suorita jäsen- tai kausimaksua.
Jäsenmaksujen kantoajan ja kantotavan päättää yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi anomuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksujen suorittamisesta:
– jos hän on ollut seuran jäsen vähintään 30 vuotta,
– tehnyt seuralle huomattavia palveluksia
– tai urheilullisin,
– tai sosiaalisin perustein.

6§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ SANKTIOT
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan välittömästi ilmoituksesta, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut velvoitteet
kuluvan toimintavuoden loppuun asti.
Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran periaatteita, ohjeita ja määräyksiä tai sääntöjä
vastaan, on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.
Seuran hallitus voi harkintansa mukaan antaa jäsenelle enintään kolme varoitusta ennen erotusta
tai erottaa jäsenen määräajaksi toiminnasta, mikäli katsoo, että rike on toimintaan suhteutettuna
vähäinen.
Seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa vähintään kuuden kuukauden (6kk) ajalta.
Ennen päätöksen tekemistä asianosaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, mikäli erottaminen ei johdu jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Ilmoitus
tulee tehdä kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksen
tiedoksisaannista, kyseistä päivää lukuun ottamatta.
Seuran hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
ilmoituksen saatuaan.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7§ HALLINTO
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-8 seuran täysi-ikäistä jäsentä, kuitenkin vähintään niin monta kuin seurassa on toimivia
jaostoja. Jokaisella toimivalla jaostolla on oikeus esittää yhdistyksen kokoukselle yhtä (1) varsinaista
hallituksen jäsentä sekä hänelle henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet (1/2). Erovuoroisuus päätetään ensimmäisessä näiden sääntöjen mukaisessa valinnassa arpomalla.
Ennen hallituksen toimikauden alkua puheenjohtajan koolle kutsumassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä, jotka ovat vastuussa hallitukselle.
Hallitus päättää yhdistyksen toimihenkilöiden ja työntekijöiden työhön ottamisesta, irtisanomisesta
ja palkkauksesta.
Hallituksen tulee tarkoin hoitaa ja valvoa yhdistyksen omaisuutta.
Hallitus voi laatia ja vahvistaa seuran sisäistä toimintaa ohjaavia ohjeita ja määräyksiä.

8§ HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai
kun vähintään kolme (3) sen jäsentä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet (1/2)
hallituksen jäsenistä on paikalla.
Hallituksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kutsu hallituksen kokouksiin voidaan esittää puhelimitse tai sähköpostilla.

9§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10§ TILIKAUSI JA TOIMINNAN-/TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- /tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Toiminnan-/tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.
Yhdistyksellä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista toiminnan-/tilintarkastajaa ja vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatoiminnan- /varatilintarkastajaa. Toiminnan-/tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö.

11§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.
Muut yhdistyksen kokoukset pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Mikäli aloite kokouksen pitämiseksi tulee jäsenistöltä, on kokous pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa.
Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, jos erotettu jäsen siitä pykälän kuusi (6) mukaisesti hallitukselle kirjallisesti ilmoittaa.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja ampumaratojen ilmoitustauluilla tai yhdessä paikallislehdessä tai toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla jäsenille jäsenluetteloon ilmoitetulla osoitteella.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella erääntyneen jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä,
samoin kuin ainais- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee esitys toimittaa vähintään
viisi (5) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle.
Yhdistyksen kokous voi perustaa ja lakkauttaa rekisteröimättömiä lajijaostoja ja valita niihin tarpeelliset toimihenkilöt.

12§ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kevätkokous:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokousvirkailijat
4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
5. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
6. Käsitellään edellisen toimintavuoden vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä toiminnan-/tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään viisi (5) päivää ennen kevätkokousta kirjallisesti
hallitukselle esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24§:n määräykset.

Syyskokous:
1.-5. kuten kevätkokouksessa
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon seuraavaksi toimikaudeksi
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sääntöjen 7§:n mukaan
9. Valitaan toiminnan-/ tilintarkastaja(t) ja vara toiminnan-/tilintarkastaja(t)
10. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kausimaksujen suuruudesta
11. Valitaan edustajat SAL:n ja muiden keskeisten yhteistyötahojen vuosi- ym. kokouksiin
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään viisi (5) päivää ennen syyskokousta kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24§:n määräykset.

Ylimääräinen kokous:
1.-5. kuten kevätkokouksessa
6. Käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle

13§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä
kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä.
Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
Kun seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jäävät varat lahjoitettava ampumaharrastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran syyskokous. Päätös on pätevä, jos sitä kannattaa
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

PRH:n hyväksymä 24.6.2019
Dnro 2019/505700Y
rek.nro 134.122